"Dżentelmenem się jest, dżentelmenem się nie bywa."

Stowarzyszenie Klub Dżentelmena

Dżentelmen Roku

Powstanie Klubu Dżentelmena jest ściśle związane z Plebiscytem Agencji PRONESS „Dżentelmen Roku”. Pomysłodawcą i wyłącznym animatorem Plebiscytu jest Lech Domański, dyrektor Agencji "PRONESS".

Plebiscytowi przyświeca motto ”Dżentelmenem się jest, dżentelmenem się nie bywa ”. Jest to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie kulturotwórcze, które zgodnie ze swoją fundamentalną ideą, co roku wyróżnia z pomorskiego środowiska opiniotwórczego dziesięć wybitnych osobowości i promuje w świadomości społecznej szlachetne postawy i wartości.

Klub Dżentelmena powstał w 1993 roku na bazie I edycji Plebiscytu, a jego założycielem jest dyrektor Lech Domański. Od 1995 roku posiada osobowość prawną, własny statut i funkcjonuje jako Stowarzyszenie Klub Dżentelmena. Jest to dobrowolne i apolityczne zrzeszenie kolejnych laureatów poszczególnych edycji Plebiscytu, a swą działalność opiera na pracy społecznej członków.

Przez lata stowarzyszenie stało się swoistą platformą integrującą środowiska opiniotwórcze regionu oraz płaszczyzną kontaktów zawodowych i towarzyskich. Comiesięczne spotkania Klubu odbywające się zawsze w ostatni czwartek miesiąca, sprzyjają prezentacjom i wymianie poglądów oraz doświadczeń w aktualnych i bieżących sprawach dotyczących życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu. Organizowane spotkania tematyczne służą propagowaniu kultury, sztuki i postaw, które reprezentują członkowie Klubu, ale też promują i przyczyniają się do poszerzenia wiedzy o firmach i instytucjach z nimi związanych.

CELE KLUBU

Zgodnie z §7 statutu podstawowymi celami Klubu są:

 • propagowanie w społeczeństwie zasad etyki, moralności, dobrych obyczajów i należytych form postępowania w życiu publicznym i prywatnym,
 • umożliwianie kontaktów towarzyskich i zawodowych między członkami Klubu celem wymiany myśli, poglądów
  i doświadczeń,
 • wzajemna pomoc i współdziałanie członków Klubu,
 • wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej oraz prowadzenie działalności dobroczynnej poprzez niesienie pomocy finansowej i doradczej wybitnie uzdolnionym, młodym ludziom nie mających warunków do dalszego rozwijania swoich zdolności,
 • wspieranie działań placówek oświatowych i kulturalnych w ich funkcjach statutowych,
 • dbanie o przestrzeganie etyki w działalności gospodarczej,
 • doskonalenie profesjonalizmu prowadzenia biznesu poprzez wymianę informacji, doświadczenia pomiędzy członkami związanymi  z najnowszymi trendami w zarządzaniu,
 • wspieranie działalności zawodowej członków klubu poprzez stwarzanie możliwości do pozyskiwania wiedzy
  i umiejętności menedżerskich.

CZŁONKOWIE

Klub zrzesza członków rzeczywistych i honorowych. Członkiem rzeczywistym Klubu może zostać wyłącznie laureat plebiscytu Dżentelmen Roku zgłaszający chęć uczestnictwa w działalności Klubu, a członkiem honorowym może zostać osoba posiadająca wybitne zasługi dla Klubu, wyróżniająca się wzorową postawą etyczną moralną w życiu publicznym i prywatnym.

Stowarzyszenie skupia obecnie ponad stu aktywnych członków, będących laureatami kolejnych edycji Plebiscytu "Dżentelmen Roku". Są to różne osoby o różnych poglądach i stanowiskach społecznych, reprezentujący różne środowiska - m. in. naukowcy, lekarze, prawnicy, przedstawiciele służb mundurowych, ludzie kultury i przedsiębiorcy. Nadano również tytuł Honorowego Dżentelmena Roku między innymi Jego Ekscelencji ks. abp dr Tadeuszowi Gocłowskiemu, Prezydentowi RP Lechowi Wałęsie oraz Marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organami Klubu są:

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.

Wpłat składek członkowskich można dokonać: na spotkaniu, w biurze lub na konto Klub Dżentelmena.

 

Konto Klubu:

Bank BGŻ BNP PARIBAS
80 2030 0045 1110 0000 0029 2090

ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

tel./fax +48 58 345 54 22

© 2024  Stowarzyszenie Klub Dżentelmena - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
do góry