"Dżentelmenem się jest, dżentelmenem się nie bywa."

Przedłużenie kadencji władz Klubu

18 listopada, 2020

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Klub Dżentelmena”
      
        Zgodnie z obowiązującymi postanowieniami statutu Stowarzyszenia „Klub Dżentelmena”, przed końcem tego roku powinno odbyć się Ogólne Zebranie Członków, podczas którego m.in. miały zostać wybrane nowe władze Klubu. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego spotkanie to nie może dojść do skutku.

         Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd podjął uchwałę, na mocy której zdecydował wstrzymać się, na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z przeprowadzeniem wyborów władz Klubu. Oznacza to przedłużenie kadencji obecnych organów do czasu wyboru nowych, nie później niż 60 dni od zakończenia stanu epidemii.

 

Z poważaniem
Prezes Klubu

Lech Domański

 

Treść podjętej uchwały :

"Uchwała nr 1/2020

Zarządu Stowarzyszenia „Klub Dżentelmena”

z dnia 03 listopada 2020r.


Zarząd Stowarzyszenia „Klub Dżentelmena" działając na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy z dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity z dn. 17.04.2019r. Dz.U. z 2019r. poz.713 oraz z 2020r. poz.695/ w brzmieniu określonym art. 28 ustawy z dnia 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 /Dz.U. z 2020r. Poz.1086/ - p o s t a n a w i a, co następuje:

1.

Wstrzymać się ze zwołaniem Ogólnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, planowanego w miesiącu listopadzie 2020 roku.

2.

Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołać nie później niż w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

3.

W związku z treścią zawartą w pkt. 1 i 2 stwierdzić, że kadencje organów Stowarzyszenia „Klub Dżentelmena", w tym kadencja Zarządu i Sądu Koleżeńskiego, podlegają przedłużeniu do czasu wyboru nowych organów.


Uzasadnienie

Działając w oparciu o wymagania zawarte w statucie Stowarzyszenia „Klub Dżentelmena" i w związku z upływem kadencji władz Zarząd przewidywał zwołanie Ogólnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w miesiącu listopadzie 2020r. Okazało się to jednak niemożliwe ze względu na epidemię Covid-19 i wprowadzone w związku z nią ustawowe ograniczenia, określone wskazanymi na wstępie uchwały przepisami. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały stało się konieczne."

ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk

tel./fax +48 58 345 54 22

© 2024  Stowarzyszenie Klub Dżentelmena - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
do góry